Strīdu izskatīšanas kārtība

  1. Lietotājs pretenzijas un prasības iesniedz Sabiedrībai rakstiski, nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi ar ierakstītas vēstules starpniecību, vai ar kurjeru (saņemot Sabiedrības parakstītu apstiprinājumu par sūtījuma saņemšanu), vai arī nosūtot elektroniskā veidā, parakstītu ar Lietotāja drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu.
  2. Pretenzijas un prasības attiecībā uz neautorizētu vai kļūdaini izpildītu Monea Maksājumu Lietotājs iesniedz Sabiedrībai nekavējoties, tiklīdz Lietotājs uzzinājis par neautorizētu vai kļūdaini izpildītu Monea Maksājumu, bet ne vēlāk kā 13 (trīspadsmit) mēnešu laikā pēc naudas norakstīšanas no Kartes konta.
  3. Iesniegtās pretenzijas un / vai prasības Sabiedrība izskata un sniedz Lietotājam atbildi nekavējoties, bet ne vēlāk kā  (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas vai prasības saņemšanas dienas,  pēc savas izvēles nosūtot atbildi uz Lietotāja Monea aplikācijas profila sadaļu “Paziņojumi”, nosūtot uz Lietotāja Reģistrēto tālruņa numuru SMS veidā, nosūtot uz Lietotāja Reģistrēto e-pasta adresi elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai nosūtot uz Lietotāja Reģistrēto tālruņa numuru uzlecošā paziņojuma vai dialoga loga veidā.
  4. Pretenzijas un prasības tiek izskatītas un atbildes uz tām tiek sniegtas savlaicīgi, skaidri, saprotami un pēc visu būtisko pierādījumu un informācijas pārbaudes. Ja objektīvu iemeslu dēļ atbildi nav iespējams sniegt 3. punktā norādītajā termiņā, Sabiedrība informē Lietotāju par kavējuma iemesliem un norāda plānoto pretenzijas un / vai prasības izskatīšanas termiņu.
  5. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar Monea izmantošanu un nevar tikt noregulēti savstarpēju pārrunu ceļā, ir izskatāmi pēc prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesā vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas statūtiem un reglamentu. Sabiedrības un Lietotāja starpā noslēgtajam Līgumam tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.
  6. Lietotājs savu interešu aizsardzības nolūkos tādu strīdu risināšanai, kuri radušies saistībā ar Monea izmantošanu, var vērsties arī pie Latvijas Komercbanku asociācijas ombuda. Lietotājs var vērsties ar prasību tiesā vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā neatkarīgi no tā, vai viņš iepriekš ir iesniedzis sūdzību ombudam.
  7. Lietotāja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010, kurā Lietotājs var vērsties saistībā ar pretenzijām par Sabiedrības sniegto pakalpojumu. 

Lejupielādē Monea mobilo aplikāciju

iTunes Google Play
© Monea 2017 Visas tiesības ir aizsargātas.