PERSONAS DATU APSTRĀDE

Spēkā no 25.05.2018.

Lai nodrošinātu iespēju lietot Monea aplikāciju, informējam, ka saskaņā ar ES regulu Nr.2016/679 un ciktāl tas nepieciešams maksājumu pakalpojuma nodrošināšanai, SIA "Monetizator" (Reģ.Nr.40103744993) vāc un apstrādā sekojošus personas datus:

Bērniem līdz 16 gadu vecumam pakalpojuma lietošanas uzsākšana ir atļauta tikai ar vecāku piekrišanu.

Man ir zināms, ka man ir tiesības saņemt no SIA "Monetizator" visu informāciju par maniem apstrādātajiem datiem, kā arī pieprasīt tos izdzēst. Šī piekrišana ir atsaucama jebkurā laikā.

Monea privātpersonu datu apstrāde ir reģistrēta Datu Valsts inspekcijā (ieraksts Nr.003784). Vairāk informāciju par datu apstrādi var uzzināt http://monea.me/lv-lv/personas-datu-aizsardziba/ vai sazinoties ar mums: info@monea.me .