Personas datu aizsardzība

Spēkā no 25.05.2018.

Lai nodrošinātu iespēju lietot Monea aplikāciju, informējam, ka saskaņā ar ES regulu Nr.2016/679 un ciktāl tas nepieciešams maksājumu pakalpojuma nodrošināšanai, SIA "Monetizator" (Reģ.Nr.40103744993) vāc un apstrādā sekojošus personas datus:

 • Vārds, uzvārds;
 • Personas kods;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese (ja klients izvēlas);
 • Bankas konta numurs un maksājumu kartes dati;
 • Monea maksājumu plūsma;
 • Aplikācijā pievienotie attēli (t.sk. profila bilde);
 • Atsevišķos gadījumos - informācija par ģimenes locekļiem (piemēram, radniecība ar politiski nozīmīgu personu u.c.);

Bērniem līdz 16 gadu vecumam pakalpojuma lietošanas uzsākšana ir atļauta tikai ar vecāku piekrišanu.

Man ir zināms, ka man ir tiesības saņemt no SIA "Monetizator" visu informāciju par maniem apstrādātajiem datiem, kā arī pieprasīt tos izdzēst. Šī piekrišana ir atsaucama jebkurā laikā.

Monea privātpersonu datu apstrāde ir reģistrēta Datu Valsts inspekcijā (ieraksts Nr.003784).

 

Personas datu apstrādes politika

Monea apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot fizisko personu datu apstrādei piemērojamo normatīvo aktu prasības. Šīs Personas datu apstrādes politikas (turpmāk tekstā - Politika) mērķis ir nodrošināt Jums normatīvajos aktos paredzēto informāciju par to, kā Monea pakalpojuma sniegšanas gaitā tiek apstrādāti Jūsu personas dati.

 

Personas datu aizsardzības politika tiek laiku pa laikam atjaunota, tāpēc iesakām ik pa laikam atkārtoti iepazīties ar tās saturu.

 

Izmantojot Monea, Jūsu apkopoto personas datu pārzinis ir SIA “Monetizator”, reģ. Nr.40103744993, adrese: Blaumaņa iela 5a-10, Rīga, LV-1011. SIA “Monetizator” ir reģistrējis Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, par ko Datu valsts inspekcija ir izdarījusi ierakstu nr. 003784 personas datu apstrādes reģistrā, kurš pieejams: http://www.dvi.gov.lv/lv/personas-datu-apstrades-un-specialistu-registracijas-kartiba/personas-datu-apstrades-registrs/

 

1. Apkopotie personas dati un datu iegūšanas veidi

1.1. Izmantojot Monea pakalpojumu, var tikt apstrādāti šādi jūsu personas dati: vārds; uzvārds; personas kods; mobilā telefona numurs; elektroniskā pasta adrese, Twitter konta lietotājvārds, bankas konta IBAN numurs, bankas kartes numurs, CVC kods un derīguma termiņš, Jūsu mobilajā ierīcē pieejamais kontaktu katalogs, datu kopums, kas izriet no Jūsu norēķiniem ar trešajām personām (Jūsu pakalpojumu sniedzējiem), kuru rēķinu apmaksu Jūs veicat, izmantojot Monea pakalpojumus (Jūsu rēķinu numuri, klientu numuri, ko Jums piešķīrušas trešās personas, Jūsu līgumu numuri ar Jūsu pakalpojumu sniedzējiem, informācija par maksājuma summām, ko Jūs veicat trešajām personām), informācija, ko Jūs norādiet brīvi aizpildāmajos maksājumu pamatojuma (apraksta) laukos. Bankas kartes datus (bankas kartes numurs, CVC kods un derīguma termiņš) Monea pieprasa ievadīt maksājuma pakalpojuma nodrošināšanai, taču tie nesaglabājas Monea rīcībā.

 

1.2. Ar šīs Politikas palīdzību mēs Jūs vēlamies informēt, ka izmantojot Monea, mēs Jūsu personas datus varam iegūt šādos veidos:

 1. Apkopojot datus, kurus Jūs mums sniedzat, aizpildot jebkādas formas un informācijas laukus Monea aplikācijā.
 2. Apkopojot informāciju, kuru Jūs sniedzat mūsu darbiniekiem, Jums ar tiem sazinoties (telefoniski, e-pastā vai klātienē). 
 3. Apkopojot datus, kuri ir saņemti identifikācijas procedūrā no bankām un/vai maksājumu karšu apstrādes operatoriem.
 4. Apkopojot datus, kas saņemti no trešajām personām (Jūsu pakalpojumu sniedzējiem) saistībā ar maksājumiem, ko Jūs veicat minētajiem pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot Monea pakalpojumu.

 

2. Datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis

2.1. Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats Politikas 2.2. punktā norādītajiem mērķiem ir Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1.punkts – datu apstrādei ir saņemta Jūsu piekrišana, un 7.panta 2.punkts – datu apstrāde izriet no Jūsu līgumsaistībām, kā arī tā nepieciešama, lai, ievērojot Jūsu pieprasījumu, noslēgtu ar Jums Monea maksājuma pakalpojuma līgumu, kā arī izpildītu no tā izrietošās saistības maksājumu pakalpojuma nodrošināšanā, bet 2.2.(2) punktā norādītajam mērķim – arī Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 3.punkts - datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai.

2.2. Iegūtie personas dati tiks reģistrēti elektroniski un var tikt izmantoti šādiem mērķiem:

 1. lai līgumsaistību nodibināšanas nolūkā pārbaudītu Jūsu identitāti, kā arī nodrošinātu līgumsaistību izpildi;
 2. lai konstatētu un nepieļautu jebkādu krāpniecību, nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanu un citas kriminālas aktivitātes;
 3. lai ar Jums sazinātos, t.sk., informētu par jebkādām izmaiņām;
 4. lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti;
 5. lai nodrošinātu iespēju trešajām personām, kuru rēķinu apmaksu Jūs veiksiet, izmantojot Monea pakalpojumu, iespēju identificēt Jūsu veiktos maksājumus un ar Jums sazināties saistībā ar veiktajiem maksājumiem. 

 

3. Personas datu apstrāde, nodošana un dzēšana

3.1. Mēs varam atklāt personas datus mūsu saistītajām sabiedrībām un sadarbības partneriem, kuri iesaistīti Monea pakalpojuma nodrošināšanā, piemēram, maksājuma pakalpojuma nodrošināšanai iesaistītajām kredītiestādēm, maksājumu karšu apstrādes operatoriem vai IT pakalpojumu sniedzējiem.

3.2. Politikas 2.2. (5) punktā minētajam apstrādes mērķim mēs varam nodot šādus Jūsu personas datus trešajām personām, kas ir Jūsu pakalpojumu sniedzēji, kuru rēķinus Jūs apmaksājiet, izmantojot Monea pakalpojumu:

3.2.1. Jūsu vārds un uzvārds;

3.2.2. Jūsu personas kods;

3.2.3. Jūsu mobilā telefona numurs;

3.2.4. Jūsu bankas konta IBAN numurs;

3.2.5. Informācija, ko Jūs būsiet ievadījis maksājuma brīvi aizpildāmajos laukos.

3.2. Informācijas atklāšana citām trešajām personām var notikt tikai, pamatojoties uz likumīgi pamatotu pieprasījumu.

3.3. Gadījumā, ja ir notikušas izmaiņas informācijā, ko Jūs mums esat sniedzis (-gusi) Monea pakalpojuma līguma noslēgšanas vai turpmākās sadarbība laikā, kā arī gadījumā, ja esat konstatējis, ka mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus, lūdzam mūs attiecīgi informēt par nepieciešamību Jūsu personas datus labot.

3.4. Iespēju robežās, pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas mēs nodrošināsim Jūsu personas datu dzēšanu mūsu un mūsu nolīgto trešo personu datu bāzēs, ja šie dati vairs nebūs nepieciešami to mērķu realizēšanai, kādiem tie tika vākti, t.sk., mūsu līgumisko un likumisko tiesību realizēšanai.

 

4. Datu glabāšana

4.1. Mums sniegtā informācija tiks uzglabāta drošos serveros. Jūsu drošībai transakciju dati tiek šifrēti.

4.2. Datu nosūtīšana tiešsaistē nav pilnīgi droša. Mēs nevaram garantēt datu pilnīgu aizsardzību un drošību, mēs tikai nodrošinām visu saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto informāciju. Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu elektronisku nosūtīšanu. Monea pakalpojuma lietošanai nepieciešama parole, kuru Jūs izveidosiet reģistrācijas procesā. Jūs esat atbildīgs par paroļu drošību un konfidencialitāti. Monea nav pieejama informācija par jūsu izveidoto paroli.

 

5. Informācijas pieejamība

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, mūsu pienākums ir sniegt Jums informāciju par to, kādi dati par Jums ir mūsu rīcībā, kā arī par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no mums ir pieprasījušas un saņēmušas informāciju par Jums, izņemot likumā noteiktus izņēmumus. Jums ir tiesības uz bezmaksas pieeju minētajai informācijai, taču ne biežāk kā divas reizes gadā. Gadījumā, ja Jūs mums pieprasīsiet šo informāciju biežāk nekā divas reizes gadā, mēs to nodrošināsim par atlīdzību, kuras apmērs būs tāds, lai segtu mums ar šī informācijas nodrošināšanu radītās izmaksas. Lūdzam informācijas pieprasījuma iesniegšanai izmantot zemāk minēto kontaktinformāciju: e-pasta adrese: info@monea.me vai tālrunis 27679708.

 

6. Saites uz trešo personu interneta vietnēm

Monea aplikācijā var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta vietnēm. Šīm trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, kam Jūs piekrītat un par kuriem tiekat informēti, apmeklējot un izmantojot attiecīgo interneta vietni. Mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies atbildību par trešo personu interneta vietnēm. Tā kā mēs nevaram kontrolēt trešo personu interneta vietņu saturu, mūsu atbildība attiecas tikai uz mūsu interneta vietni.

 

7. Komerciālie paziņojumi

Lejuplādējot Monea aplikāciju un sniedzot tajā savus personas datus un kontaktinformāciju, Jūs piekrītat mūsu komerciālo paziņojumu saņemšanai uz norādīto kontaktinformāciju, izņemot, ja Jūs jau sākotnēji izvēlaties atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā mūsu interneta vietnē. Tāpat arī katrā komerciālajā paziņojumā tiks paredzēta automatizēta iespēja atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

 

****************

Jebkuru jautājumu, pieprasījumu vai komentāru gadījumā attiecībā uz šo Personas datu aizsardzības politiku, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu info@monea.me vai zvanot pa tālruni 27679708.

Lejupielādē Monea mobilo aplikāciju

iTunes Google Play
© Monea 2017 Visas tiesības ir aizsargātas.

Šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes jeb “cookies” (angļu val.). Lietojot šo mājaslapu, Jūs piekrītat sīkdatņu uzkrāšanai un izmantošanai ierīcē, kuru Jūs izmantojat. Sīkdatnē anonīmā veidā tiek uzkrāta informācija par mājaslapas apmeklējumu, lai nodrošinātu mājaslapas darbību Jums piemērotā veidā. Veicot sīkdatņu izdzēšanu, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī.